.

WITWASSEN VAN GELD: WET.....BLANCHIMENT D'ARGENT: LOI....

mercredi 11 avril 2007

WITWASSEN : + Website WITWASSEN VAN GELD

BLANCHIMENT D'ARGENT : + Site : Le blanchiment d'argent

_____________________________________________________________

1. Tekst NL ( A + B) ... ( 2. Texte FR )

A.

As from 15 June 2007, travellers entering or leaving the EU are required to make a declaration to customs authorities if they are carrying €10,000 or more in cash (or its equivalent in other currencies or easily convertible assets such as non crossed cheques). This legislation aims to introduce an EU-wide common approach to controlling cash movements into and out of the EU. It complements the EU's Money Laundering Directive which has already introduced a monitoring of transactions made through credit and financial institutions.

Customs - New rules to combat money laundering and terrorist financing: persons entering or leaving the EU have to declare cash movements

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/832&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

+

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.
3 JUNI 20007 ( B.S.13/06/2007 ). - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-06-13&numac=2007003311
Uittreksel:

Art. 2. De in artikel 14quinquies van de wet bedoelde indicatoren zijn de volgende:

…2. het gebruik van vennootschappen waarin kort voor het uitvoeren van de verdachte financile verrichtingen verscheidene statutaire wijzigingen zijn opgetreden zoals het aanduiden van een nieuwe bestuurder, de wijziging van de maatschappelijke benaming, de uitbreiding of wijziging van het maatschappelijk doel of de verplaatsing van de maatschappelijke zetel;

+

Programmawet: 27 april 2007 ( B.S 8/05/2007)

TEKST : art.134 en volg.:: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505

ONTWERP : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf

HOOFDSTUK 4
Wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Art. 103
De ernstige en georganiseerde fiscale fraude zoals bedoeld in het ontworpen artikel 14quinquies bestaat uit het onwettig ontwijken of een onwettige terugbetaling van belastingen, door middel van valsheid in geschrifte, gepleegd ter uitvoering van een constructie die hiervoor in het leven werd geroepen, met een opeenvolging van verrichtingen en/of de tussenkomst van een of meerdere tussenpersonen, alsook het aanwenden, op nationaal of internationaal niveau, van simulatie- of verbergingsmechanismen zoals vennootschapstructuren of juridische constructies.
In een recent advies (Parl. St., Senaat, 3-1610/2) wees de Raad van State op de moeilijkheid om de gevallen aan te duiden van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend. De Raad van State verduidelijkte dat het niet de bedoeling kon zijn dit begrip uit te breiden tot elke fiscale fraude waarbij valsheid wordt gepleegd met het oog op belastingontduiking. Valsheid in geschrifte verleent weliswaar een ernstig karakter, maar houdt geenszins in dat de fraude georganiseerd zou zijn of een complex mechanisme zou vormen.
Zodoende komt de wetgever tegemoet aan deze bezorgdheid door te voorzien dat de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit de indicatoren kan vastleggen die de door de wet beoogde personen en instellingen zullen helpen de CFI in te lichten telkens zij het bestaan ver moeden van een ernstige en georganiseerde fiscale fraude die aan de basis ligt van de van witwassen verdachte verrichting.
Zelfs zo de toepassing van de voorgestelde maatregel zeker zal leiden tot een stijging van het aantal meldingen door de beoogde personen en instellingen, is het rechtstreeks beoogde doel ervan in hoofdzaak er op gericht een dubbelzinnige situatie, waarbij de melders ertoe zouden kunnen worden gebracht geen melding aan de Cel voor financiële informatieverwerking te verrichten terwijl ze krachtens hun verplichtingen hiertoe gehouden zouden zijn, te verduidelijken.
De aldus gedefinieerde indicatoren zullen de twee weerhouden criteria moeten verduidelijken die de fiscale fraude kenmerken wanneer ze wordt beschouwd als een onderliggend misdrijf van witwassen in de zin van de wet van 11 januari 1993.
Op die manier wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State.
Het eerste criterium is het ernstig karakter, dat voornamelijk slaat op :
de aanmaak en of het gebruik van valse stukken;
het omvangrijke bedrag van de verrichting en het abnormaal karakter van dit bedrag gelet op de activiteiten of het eigen vermogen van de cliënt.
Het tweede criterium betreft het georganiseerd karakter. De organisatie van de fraude vereist namelijk het gebruik van een constructie die opeenvolgende verrichtingen voorziet en/of de tussenkomst van een of meerdere tussenpersonen, waarin hetzij complexe mechanismen worden gebruikt, hetzij procédés van internationale omvat (ook al worden ze gebruikt op nationaal niveau). De complexe mechanismen blijken uit het gebruik van simulatie- of verbergingsmechanismen die onder andere een beroep doen op vennootschapsstructuren of juridische constructies.
De indicatoren bepaald bij het koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 worden om de twee jaar geëvalueerd in overleg met de Cel voor financiële informatieverwerking, de Belgische Federatie van de Financiële sector en de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen.

TEKST
Art. 103
In de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voorhet witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt een artikel 14quinquies ingevoegd, luidende :
« Art. 14quinquies. — Wanneer de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde instellingen en personen vermoeden dat een feit of een verrichting verband kan houden met witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanisme of procédés van internationale omvang worden aangewend, brengen zij dit ter kennis van de Cel voor financiële informatieverwerking, inclusief van zodra zij minstens een van de indicatoren opsporen die de Koning vastlegt bij in Ministerraad overlegd besluit. Ten aanzien van de in het artikel 2ter beoogde instellingen en personen, wordt de informatie overeenkomstig artikel 14bis, § 3, overgemaakt. ».

11 JANUARI 1993. - Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1993011141 CHRONO

TELETEKST VRT 10/04/2007 : FRAUDE MOET VERPLICHT GEMELD WORDEN­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Banken, notarissen, casino’s, belastingconsulenten of advocaten die vermoeden dat hun cliënten ernstige fiscale fraude plegen, moeten dat binnenkort verplicht melden.Als die tussenpersonen de witwascel bij financiën niet informeren, riskeren ze zelf strafrechterlijke vervolging. De meldingsplicht gebeurt aan de hand van 15 indicatoren die op witwasoperaties kunnen wijzen.

De witwascel die meldingen onderzoekt, wordt versterkt. De nieuwe regels staan in de programmawet die het parlement nog moet goedkeuren voor begin volgende maand. Dan wordt het parlement ontbonden en volgen er verkiezingen

_________________________________________________________

11 JANUARI 1993. - Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1993011141 CHRONO

_______________________________________________________________________________
B.

WEBSITE : Dirk Van der Maelen, sp.a-fractieleider Kamer http://www.dirkvandermaelen.be/


Witwassen van geld zichtbaarder ...
De nieuwe programmawet, die het parlement vanaf woensdag (11/04/2007) bespreekt, breidt de meldingsplicht bij het vermoeden van het witwassen van geld uit. Daardoor zijn er veel meer witwascontroles mogelijk. Eind 2004 heeft Dirk Van der Maelen al een wetsvoorstel ingediend dat de meldingsplicht uitbreidt. Hij is dan ook blij dat dit nu wet wordt. De uitbreiding van de meldingsplicht is een krachtig wapen in de strijd tegen de fiscale fraude.

Witwassen van geld zichtbaarder: de indicatoren :
http://www.fiscaalwonderland.be/index.php?page=meldingsplicht_indicatoren

*** MEER INFO = http://www.fiscaalwonderland.be/index.php?page=meldingsplicht
____________________
_______________________________________

2. TEXTES FR/.

À compter du 15 juin 2007, tout voyageur qui se présente à l’entrée où à la sortie de l’Union européenne en possession de 10 000 € ou davantage en espèces (ou d'une somme équivalente dans d’autres devises ou en valeurs facilement convertibles, telles que des chèques non barrés) est tenu de faire une déclaration auprès des autorités douanières. Ce règlement vise à mettre en place, à l'échelle de l'UE, une approche commune pour contrôler les mouvements d'argent liquide à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne. Il complète la directive sur le blanchiment de capitaux, qui prévoit déjà le suivi des transactions effectuées par l'intermédiaire des établissements financiers et de crédit.

14 JUIN 2007 : Douanes : Introduction de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: obligation pour les personnes physiques de déclarer aux frontières extérieures de l'Union européenne les mouvements d'argent liquide

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/832&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

Arrêté royal:

ENTREE EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2007
3 JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . - Arrêté royal portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-06-13&numac=2007003311
Extrait :

Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les suivants :

…2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social;

Loi-programme du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)

art.134 et s. Texte complet FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505

PROJET http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf

CHAPITRE 4
Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 103
La fraude fiscale grave et organisée telle que visée à l’article 14quinquies en projet est celle qui consiste en un évitement ou un remboursement illicite d’impôts, réalisé à l’appui d’un faux en écriture, commise en exécution d’un montage initié à cette fin, comportant une succession de transactions et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, ainsi que le recours, au plan national ou international, à des mécanismes de simulation ou de dissimulation, notamment des structures sociétaires ou des constructions.
Dans un récent avis du Conseil d’État (Doc. Sénat 3-1610/2), la difficulté de délimiter les cas de fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui usent de procédés à dimension internationale a été mise en avant. Le Conseil d’État a notamment précisé qu’il ne pouvait pas s’agir d’étendre cette notion à toutes les infractions de fraude fiscale comportant un faux commis en vue d’éluder l’impôt. Le faux en écriture confère certes un caractère de gravité, mais le faux n’implique nullement que la fraude est organisée et s’identifie à un mécanisme complexe. Le législateur rencontre ainsi la préoccupation exprimée en prévoyant que le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pourra fixer des indicateurs qui aideront les personnes et organismes visés par la loi d’informer la CTIF chaque fois qu’ils soupçonnent l’exis-tence d’une fraude fiscale grave et organisée à l’origine des opérations suspectes d’être du blanchiment. Même si l’application de la mesure envisagée est certainement appelée à augmenter le nombre de déclarations faites par les personnes et organismes visés par la loi, l’objectif directement poursuivi par cette mesure reste essentiellement de clarifier une situation ambiguë dans laquelle les déclarants pourraient être amenés à ne pas faire de déclaration de soupçons à la Cellule de traitement des informations financières alors qu’aux termes de leurs obligations, ils seraient tenus de le faire. Les indicateurs ainsi définis devront préciser les deux critères retenus pour caractériser la fraude fiscale lorsqu’elle doit être considérée comme une des infractions de base du blanchiment au sens de la loi du 11 janvier 1993.
On répond ainsi aux remarques du Conseil d’État.
Le premier critère est celui de la gravité, soit essentiellement
:
la confection et/ou l’usage de faux documents;
le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client.
Le second critère est celui de l’organisation. L’organisation de la fraude requiert en effet l’utilisation d’un montage qui prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s’ils sont utilisés au niveau national).
Les mécanismes complexes se traduisent par l’usage de mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des constructions.
Les indicateurs déterminés par l’arrêté royal portant exécution de l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 sont évalués tous les deux ans en concertation avec la Cellule du traitement des informations financières, la Fédération belge du secteur financier et la Commission bancaire, financière et des assurances.

Texte :
Dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 14quinquies, rédigé comme suit :

Art. 14quinquies. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu’un fait ou une opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par A.R. délibéré en Conseil des ministres. À l’égard des personnes et organismes visées à l’article 2ter, l’information prévue au présent article est transmise conformément à l’article 14bis, § 3. ».

11 JANVIER 1993. - Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

Le lien " perpétuel "..http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1993011141 CHRONO
_______________________________________________________________________________

Consultez aussi:

TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL

SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

Sites internet et blogs de l'auteur du présent blog :

http://leondochy.blogspot.com/ ( avec plusieurs blogs d'actualités légisaltives de mai/juin 2007)

De tekst is in het Frans maar de auteur verwijst naar de Nederlandstalige toegang tot de websites naargelang ze vermeld worden...
" LE BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE " au vu des lois des lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 26 avril 2007 "
http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm

Il y est renseigné également comment s'inscrire aux "Informations juridiques"Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq

Avertissement:
L'auteur de ce blog ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique,notamment des sites dont il renseigne l'accès...

Nombre de visiteurs au 31 juillet 2007: 200
Et actuellement :un compteur pour votre site